ESF

ESF projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS.
No 2021. gada 1.novembra Vangažu vidusskola ir iesaistījusies šajā projektā. Atbalstu var saņemt 1.-12.klašu izglītojamie. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzību izglītojamajiem mācību satura apguvē,  mazinot risku saņemt nepietiekamus vērtējumus.
Projekts veicina sadarbību starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.
Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:
Izglītojamie saņem pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas.
Konsultāciju grafiks 2022./2023. māc. g. šeit

Plašāka informācija pievienotajā adresē http://www.pumpurs.lv/

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017./2018. m. g. Vangažu vidusskola sāka īstenot projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projekta īstenošanas laikā skola plānojušas ieviest jaunas inovatīvas mācību organizācijas formas gan mācību satura apguvē, gan ārpusstundu pasākumu veidā visās projekta satura jomās, īpaši STEM, vides un tehniskās jaunrades jomā, ka arī valodas jomā.
Vangažu vidusskola uzmanību koncentrēs uz pedagoga palīgu darbību un uz nodarbībām individualizētam mācību atbalstam matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, dabaszinībās, angļu valodā, latviešu valodā (konsultācijas). Plānots, ka skola Eiropas finansējumu izmantos, lai organizētu skolēniem praktiskās nodarbības un Zinātkāres dienu, sadarbojoties ar ZINOO centru.
Projekta laikā arī paredzēti pedagogu tālākizglītības kursi ar mērķi pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences un ieviest ārvalstu metodiku.

ESF konsultāciju grafiks 2022./2023. māc.g. un ESF interešu izglītības nodarbību grafiks: robotikas nodarbību grafiks skolēniem šeit

ESF konsultāciju grafiks 2023./2024. māc.g. šeit

ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Sākot ar 20.03.2017. Vangažu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas termiņš ir paredzēts līdz 2020. gada beigām. Vangažu vidusskola šajā projektā ir izmēģinājumskola. Pedagoga karjeras konsultanta vadībā tiks plānoti, koordinēti un īstenoti karjeras pasākumi, tai skaitā karjeras informācijas un karjeras izglītības grupu konsultācijas Vangažu vidusskolas un Inčukalna pamatskolas skolēniem.

Informāciju par pasākumiem skatīt šeit, fotogrāfijas skatīt galerijā 

ESF projekts ”Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

No 2011.līdz 2014. gadam Vangažu vidusskola kopā ar Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošo vidusskolu, Gaismas internātpamatskolu piedalījās projektā Nr. 2012/0003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115 «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā» Projekta mērķis – nodrošināt mācību atbalstu Garkalnes un Vangažu vidusskolas un Gaismas speciālās internātpamatskolas bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un garīga rakstura traucējumiem. Projekta laikā izstrādāti mācību metodiskie materiāli skolēniem ar mācīšanas traucējumiem – atgādnes.

ESF projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”

Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001

Izstrādāta un tiek īstenota Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (72 stundas): “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”. Programma sagatavo skolotājus mentordarbības realizēšanai – topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai, jauno pedagogu sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē un pedagoģisko inovāciju iedzīvināšanai. Projektā iesaistījušās skolotājas – Valentīna Čerņeja, Indra Kalniņa un Solvita Runce.

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

32 pedagogi, piedaloties darba kvalitātes vērtēšanas ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātes ietvaros un tā turpinājumā 2012./2013. mācību, gadā ir ieguvuši:

2. pakāpi – 5 pedagogi
3. pakāpi – 18 pedagogi
4. pakāpi – 9 padagogi.

ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

Projektā iesaistījušās skolotājas: Vanda Girgensone, Dace Mālniece, Natālija Marhele, Ilona Ušakeviča.

Skip to content