Projekti

Vangažu vidusskola ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanā”

Ropažu novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir parakstījusi līgumu par “Atbalstu izglītības iestāžu pašpārvaldes attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta “Gribu! Varu! Radu!” realizācijai, kura mērķis ir stiprināt skolēnu pašpārvaldes iesaisti, sekmējot skolēnu personisko pārliecību par sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas nozīmīgumu vietējās kopienas dzīvē, kā arī pilnveidot līdzdalības kompetences.

Galvenās aktivitātes:

Nodarbību cikls mentoru vadībā (septembris-novembris) – skolēnu padomes dalībnieki apgūs pilsoniskās līdzdalības pamatus, gūs zināšanas par demokrātiskas valsts pamatvērtībām, gūs pieredzi sadarbībā, apgūs veidus, kā pārvarēt nedrošību.

Spēļu komplekta “Ko tu domā? “izveide un aprobācija (septembris-janvāris)-  kopīgi tiks izstrādāta spēle, lai apgūtu debatēšanas prasmes, toleranci un prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus, lai pilnveidotu publiskās runas prasmes, prasmi strādāt grupā.  Pēc aprobācijas skolēnu padomes dalībnieki  to izspēlēs ar saviem klasesbiedriem. 

Rosinātava “Smelies iedvesmu mazām un lielām lietām !” (janvāris) – skolēnu padomes dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Jelgavu, lai gūtu  praktisku pieredzi un iedvesmu turpmākai darbībai skolēnu pašpārvaldē.

Vairāk informācijas šeit

Projekts “Gribu! Varu! Radu!”

Spēles ”Ko tu domā?” izveide
Piedaloties projekta apmācībās, mēs sapratām, cik liela nozīme ir savstarpējai komunikācijai, viedokļa apmaiņai, mērķtiecīgam darbam grupā, pozitīvam  emocionālam klimatam. Tādēļ mums tapa ideja par nepieciešamību izveidot spēli,  lai gūtu pieredzi  lēmumu pieņemšanā debatējot un sadarbībā kopīgas idejas realizēšanā.
Līdz šim vislielākās grūtības skolēnu pašpārvaldes darbā bija  saistītas ar skolēnu pārliecības trūkumu viedokļa publiskā izpausmē. Tādēļ oktobrī, kad skolēnu padomē notika saliedēšanās pasākumi, izspēlējām pašizveidoto spēli “Ko tu domā?’  Spēles mērķis – rosināt skolēnus sadarboties, meklēt kopīgas atbildes uz problēmjautājumiem gan klasē, ģimenē, sabiedrībā, uzklausīt un pieņemt viedokļu atšķirību.
Spēles  radošā komanda – skolēnu padomes dalībnieki -Anna Stefanova, Enija Brizga, Ilana Levšicka – , atbalsta personāls S.Runce un L.Dunajevska. Spēle paredzēta ne tikai skolēnu padomes dalībniekiem, kuri sadalās vienādās komandās pēc nejaušības principa, bet arī 4-5 pieaugušajiem (skolotājiem, vecākiem, administrācijas pārstāvjiem), kuri iekļaujas grupas darbā tikai tad, ja tas ir nepieciešams – konfliktsituācijā, uzdod jautājumus ideju izstrādes laikā, kontrolējot, lai katrs grupas dalībnieks izsaka viedokli. u.c., neietekmējot skolēnu viedokli.
Katra darba grupa pēc kārtas met metamo kauliņu, izlozējot problēmjautājumu no 3 tēmu grupām “Es skolā”, “Es ģimenē un ar draugiem”, “Es sabiedrībā”. Uz izlozēto jautājumu, savas grupas ietvaros atbild katrs grupas dalībnieks, argumentējot viedokli. Grupa pieņem  kopīgu lēmumu, kā atbildēs uz jautājumu, kādus no argumentiem izmantos sava viedokļa atklāšanā. Publiski uz jautājumu atbild tikai konkrēta grupa, pārējās grupas uzdod papildus jautājumus.
Pēc katra gājiena katra grupa savā spēles laukumā ieraksta galveno atziņu, tēzi.
Ir izveidots arī spēles laukums un spēļu kārtis, tas palīdz noteikt veiksmīgākos uzvarētājus. Jo domu apmaiņā uzvarētāji ir visi!
Pēc spēles izveides skolēnu pašpārvaldes sanāksmēs izspēlējām šo spēli. Izvērtēšanas procesā katrs spēles dalībnieks atzīmēja, kas spēlē bija, viņuprāt, vissvarīgākais un noderīgākais, savu viedokli izpauda, apstājoties pie uzraksta: PROCESS, MĒRĶIS vai CILVĒKI. Lielākā daļa no skolēniem apstājās pie vārda CILVĒKS, jo uzskatīja, ka, viņuprāt, visinteresantāk un noderīgāk  bija iepazīt pašpārvaldes dalībniekus, viņu domas, grupas darbs aizrāvis un motivējis kopīgi sasniegt rezultātu.
Martā un aprīlī skolēnu padomes dalībnieki plāno viesoties dažādās klases grupās, lai spēlētu to kopā ar skolasbiedriem.

Nodarbību cikls “Līdzdalība. Pienākums, nasta vai iespēja?”
Projekts “Kontakts” mums, skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem, bija lieliska iespēja ne tikai veidot draudzīgu, saliedētu darba komandu, bet arī zinošu un motivētu vienaudžu grupu. Oktobrī un novembrī 6 nodarbību ciklā “Līdzdalība. Pienākums, nasta vai iespēja” mentoru Daces Indrikas, Ulda Dūmiņa vadībā apguvām ne tikai līdzdalības veidus, bet arī pilnveidojām savas prasmes izteikt un prezentēt savas idejas, gūt papildus informāciju par Eiropas jauniešu projektiem.
Nodarbībā “ Līdzdalība. Pienākums, nasta  vai iespēja?”  mentore Dace Indrika, sociālās uzņemējdarbības vēstniece,  mums pastāstīja kā izpaužas līdzdalība skolas, pašvaldības un valstiskajā līmenī. Gatavojoties 14. Saeimas vēlēšanām, tika izskaidrota demokrātisks vēlēšanas process kā līdzdalības formāts politiskajos procesos. Uldis Dūmiņš,  NVO eksperts, Jelgavas pašvaldības deputāts, ar mums izspēlēja vēlēšanu kampaņu un sevis prezentēšanu. Noslēgumā mēs ievēlējām skolēnu pašpārvaldes prezidentu un viņa vietniekus, atbilstoši vēlēšanu noteikumiem.
Diskusiju veidā tika noskaidrots, ka izmaiņas pašvaldības, valstiskajā līmenī notiek, iesaistoties politiskajos procesos un līdzdarbojoties vēlēšanās – aizejot nobalsojot par kādu partiju. Izmaņas skolas līmenī notiek, iesaistoties klases, skolas pārvaldē un sniedzot savu redzējumu skolas vides, atmosfēras uzlabošanā un aktivitāšu piedāvājuma dažādošanā. Nodarbības dalībnieki tika aicināti individuāli apdomāt idejas, kādā veidā būtu iespējams uzlabot Vangažu vidusskolu, padarot to patīkamāku un stilīgāku izglītības iestādi jauniešiem. Idejas tika individuāli apdomātas, prezentētas nodarbības dalībniekiem – veikta atklāta balsošana par aktuālāko ideju, ko būtu nepieciešams īstenot šajā mācību gadā.
Mēs balsojām par  ideju, kas ir saistīta ar skolēnu pašpārvaldes atpūtas telpas un skolēnu kafejnīcas izveides nepieciešamību. Šobrīd atpūtas telpa ir izveidota, nākotnē plānojam atvērtās durvju dienas un tematiskas nodarbības visiem skolēniem, kā arī Jauniešu dienas ietvaros atvērt skolēnu kafejnīcu.
Nodarbībā  ”Iespējas Eiropas Savienībā. Kā jaunietis var iesaistīties Eiropas programmās?” mentors Uldis Dūmiņš iepazīstināja ar  starptautiskajiem jauniešu projektiem, kādā veidā būtu iespēja dažādot skolas programmu, padarīt to aizraujošāku un izglītoties starptautiskajā sadarbībā. Tika stāstīts par iespēju iesaistīties NVO sektorā, kā arī ERASMUS + iespējām (brīvprātīgais darbs Eiropā, eTwinning, utt.). Nākotnē plānojam izmantot mentora piedāvāto informāciju, lai izpētītu iesaistīšanās iespējas projektā ERASMUS +. 
Nodarbība “Pasākuma organizēšana no A līdz Z” mentori sniedza  teorētiskas un praktiskas zināšanas par pasākuma veidošanas pamatprincipiem un to reklamēšanas nosacījumiem. Nodarbības  noslēgumā tika analizētas veiksmes un neveiksmes pasākumu organizēšanā, kā arī sniegti praktiski padomi jauniešu pasākumu labākai izveidei. Kopīgi izveidojām “ideju kasti”, kurā ievietojām mūsu idejas par izsapņotiem, bet vēl nerealizētiem pasākumiem. Nodarbības mēs nobalsojām par pasākumu, kuru apņemamies organizēt vēl šogad. Noslēgumā tika izveidots pasākuma plakāts un reklāmas “rullītis”. Kopā ar nodarbību mentoriem visi dalībnieki izveidoja plānu Vangažu vidusskolas pavasara pasākumam “Jauniešu diena”.

Rosinātava “Smelies iedvesmu mazām un lielām lietām”
6.01. viesojāmies Jelgavas novada Ānes jauniešu centrā. Tas bija mentoru organizēts pasākums,  kura mērķis bija iepazīt jauniešu pieredzi pilsoniskā līdzdalībā Jelgavas pašvaldībā. Izvēlējāmies braukt tieši uz Āni, jo saskatījām līdzību ar Vangažiem, tātad arī līdzīgas problēmas, ar kurām saskaramies ikdienā: valodas barjera (skolā mācās bērni no latviešu un krievvalodīgām ģimenēm), lielpilsētas tuvums un vilinājums, skolēnu zemā aktivitāte un ieinteresētība u.c. 
Mūs sagaidīja Ānes jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Agnese Krauklīte un Branku jauniešu centra “Tuvu”  vadītāja Beatrise Bebriša. Jauniešu centrā satikām idejām bagātus un aktīvus vienaudžus, kuri pastāstīja gan par savu ikdienu, aktīvu līdzdalību pagasta dzīvē, jauniešu piesaistīšanu aktīvām un pilnvērtīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Uzzinājām par jauniešu tematiskajām pēcpusdienām un motivējošām sarunām ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, īpaši mūs iedvesmoja stāsts par dalību projektos, piesaistot papildus finansējumus jauniešu parka izveidei Brankā un “Jauniešu cofee shop” celtniecībai un izveidei.
Kopā ar aktīvajiem jauniešiem pavadījām ļoti  ražīgu dienu ne tikai savstarpēji iepazīstoties un izspēlējot atjautības spēles, bet arī smeļoties idejas skolas dzīves aktivizēšanai un uzlabošanai.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki

Projekts ”Tautu rakstu vijas”

Mūs vienmēr ir interesējuši pagātnes notikumi un mūsu priekšteču loma tajos. Ģimenēs no paaudzes paaudzē nododam ievērības cienīgus stāstus par saviem senčiem un viņu piedzīvojumiem. Patiesi vai izdomāti ir šie stāsti, to noskaidrot ir teju neiespējami. Tomēr šie stāsti liek lepoties ar savu dzimtu, mudina uzzināt vairāk par savām saknēm vai izdibināt, kāpēc radies kāds ģimenes noslēpums. Izzinot savas ģimenes vēsturi, mēs noteikti varam labāk izprast paši sevi.
Mūsu skolas 6.b klases skolēni piedalījās projektā „Tautu rakstu vijas”, ko organizēja Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Vangažu ukraiņu biedrību  „Jatraņ”. Projekta laikā bērni izzināja savu etnisko izcelsmi. Sarunās ar ģimenes locekļiem viņi uzzināja faktus par to, kādu tautību pārstāvji ir bijuši viņu senči. Uzzinātais tika apkopots un atspoguļots dzimtas kokā. Tika zīmēti tautiskie ornamenti, kas atbilda bērna etniskajai izcelsmei. Interesants bija secinājums – ukraiņu tautiskie ornamenti ir līdzīgi latviešu ornamentiem.
Šādi projekti palīdz ne tikai izzināt savas dzimtas vēsturi, bet saliedē arī sabiedrību, jo izrādījās, ka gandrīz katrā ģimenē kādam no senčiem ir bijusi dažāda etniskā izcelsme.
Paldies ģimenēm par iesaistīšanos un palīdzību projekta laikā!

Projekta dalībniece skolotāja Ina Kiselica

„Gardēžu klase”

Šogad 7.a klases skolēni apvienojās projektā „Gardēžu klase”, lai nostiprinātu zināšanas par veselīgu uzturu, kā arī uzlabotu ēst gatavošanas prasmes. Projekts – konkurss „Gardēžu klase”ir skolu konkurss 5.–9. klašu skolēniem, kuru organizē pārtikas mazumtirdzniecības veikalu tīkls Rimi. Kā spēcīgāko motivāciju dalībai konkursā 7.a klase minēja jaunu zināšanu iegūšanu, jo atzīst, ka viņu ēšanas paradumi nereti ir pretrunā ar veselīga uztura pamatprincipiem. Skolēni pusfinālā gatavoja ķirbju krēmzupu ar zaļumiem, grūbas ar vistu un jogurtu, bet saldajā ķirbju-ābolu biezo ķīseli ar pienu, visi dalībnieki atzinīgi novērtēja, ka ir izdevies pagatavot veselīgi un garšīgi.
Paldies mūsu atbalstītājiem un palīgiem: skolotājai I.Lījvakai, A.Kompanijecai un M.Ogorodņikovai (10.kl.)

Video atskaite šeit

Projekts „Esi Līderis”

No 2014./2015. m.g. vidusskolas skolēni piedalās Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis”, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā paredzēti konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesu spēles, izzinošieceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi pasākumi 3 gadu garumā.
Lai skolēns saņemtu profesionālās pilnveides apliecību, skolēnam 3 gadu laikā ir jānokārto 7 mācību priekšmeti: lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, menedžments. Paralēli šo priekšmetu apguvei, skolēniem ir iespēja piedalīties arī citos pasākumos: dažādos konkursos, motivējošās lekcijās, Līderu dienās, ārzemju braucienos. Šogad jauniešiem bija iespēju viesoties Ministru Kabinetā, iepazīties ar Ministru Kabineta funkcijām un uzdevumiem, lai labāk izprastu Valsts pārvaldi un tās darbību.
Dalība projektā ir laba iespēja skolas laikā ne tikai apgūt interesantus priekšmetus, ne tikai saņemt profesionālās pilnveides apliecību, bet arī iepazīties ar citu skolu skolēniem, viņu idejām un aktivitātēm, kā arī piedalīties interesantos pasākumos projekta ietvaros.

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursu”Tīrai Latvijai!” rezultāti

Noslēgušies šajā mācību gadā izsludinātie makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursi “Tīrai Latvijai!”
Ar īpašu prieku un gandarījumu redzam, ka arī šis mācību gads ir vainagojies ar jauniem rekordiem – šajā 2016./2017. mācību gadā konkursos kopumā piedalījās 553 izglītības iestādes no visas Latvijas un tika savāktas un nodotas pārstrādei 1228 tonnas makulatūras un 34.4 tonnas izlietoto bateriju, kas ir būtisks un nozīmīgs ieguldījums Latvijas un dabas vērtību saudzēšanā un resursu efektīvā otrreizējās pārstrādes veicināšanā.
Vangažu vidusskolas skolēni kopā ar vecākiem savāca 8 tonnas 283 kg makulatūras un 430 kg izlietoto bateriju. Liels paldies visiem par atsaucību un aktivitāti!
Mūsu skolas skolēni Enija un Roberts Brizgas iekļuva TOP 10 un nodeva 5 tonnas 592 kg makulatūras.
“Zaļā josta” izsaka lielu pateicību visām izglītības iestādēm, skolotājiem, audzinātājiem un audzēkņiem, viņu vecākiem par aktīvo dalību vides konkursos “Tīrai Latvijai!”

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde

2016. gada 20. jūnijā noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada 6.maijā izsludinātais projektu konkurss “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” (turpmāk – konkurss). Tika iesniegti 105 projektu pieteikumi no 99 Latvijas pašvaldībām.
Šogad katra pašvaldība konkursam varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu par IZM finansējumu 1500 līdz 3500€ apmērā. Oktobrī Vangažu vidusskola saņēma jaunu sporta inventāru. Skolēni jau izjutuši, ka stundas kļuvušas interesantākas, daudzveidīgākas, izmantojot jauniegūtos rīkus. 

Veikalu tīkla ,,Maxima” izglītības atbalsta programma “Savai skolai”

Veikalu tīkla “Maxima” izglītības atbalsta programmas “Savai skolai” mērķis bija papildināt  Latvijas skolu un bērnudārzu   materiāli tehnisko nodrošinājumu, un ikvienam būtu iespēja viegli un reizē ļoti īpaši pateikt “Paldies!” savai skolai! 
Mūsu skola šajā akcijā ieguva jaunu krāsu printeri, kuru izmanto pirmskolas grupu audzēkņu mācību materiālu pavairošanai.
Šo inventāru saņēmām, pateicoties vecāku, skolēnu atbalstam. Īpašs paldies Aleksandra Beitāna ģimenei par aktivitāti uzlīmju vākšanā.

Projekts „Dārznīca” 2015./2016. m.g.

Vangažu vidusskolas 6.a, 4.a un 1.a klases skolēni piedalās projektā „Dārznīca”. Bērniem palīdz skolotājas Olga Suta, Inese Grinberga, Ingrīda Andresone un Dace Mālniece. Skolēniem ir iespēja pašiem audzēt trīs dažādus augus.

Stādīšana bija ļoti aktīva, visi gribēja iestādīt ātrāk un labāk. Tad nāca gaidīšanas laiks, vai izdīgs? Piparmētra bija pirmā, kas sāka dīgt. Bērni steidza mērīt un vērot tās augšanu, aktivitātes tika atspoguļotas „Dārznīcas” mājas lapā. Pēc tam  izdīga ciedru priede. Citam viena, citam četras. Sacentāmies, kuram vairāk. Beidzot gaidījām pīlādzi, bet tā arī nesagaidījām. Pīlādzis neuzdīga nevienam.

Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi darba burtnīcā par šiem augiem, kas paplašināja bērnu prasmes stādu audzēšanā, laistīšanā, mēslošanā. Zēni pat bija izdomājuši, kā laistīt, lai augiem būtu pakāpenisks mitrums. Mēslošana radīja grūtības, domājām, cik bieži un cik daudz. 

Skip to content