Mana dažādā – vienīgā Latvija

skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts

Latvijas izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažādā — vienīgā Latvija”, kas veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai.

Projekta mērķi:

  1. Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību, dodot iespēju izjust piederību savai valstij, pilsētai, novadam, kopienai, skolai un apzināties indivīda saikni starp sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē, kā arī atbildību par nākotni.
  2. Veicināt iekļaujošas sabiedrības vērtību iedzīvināšanu un neiecietības mazināšanu, kā arī dažādu sociālo grupu savstarpējo sapratni un sadarbību Latvijas izglītības iestādēs un vietējā sabiedrībā.

No 2023. gada novembra līdz 2024. gada maijam pirmsskolas, vispārējās un speciālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes organizē aktivitātes/pasākumus, kuros atklāta Latvijas daudzveidība un unikalitāte caur tematiskajām līnijām: cilvēks, daba, vietas, notikumivienlaikus iesaistot skolēnu pašpārvaldes un veicinot vecāku un vietējās kopienas iesaisti.

Precīzāka informācija par projekta norisi un dalību tajā atrodama VISC mājas lapā publicētajā nolikumā: https://www.visc.gov.lv/lv/audzinasana-pasakumi.

Skip to content