Dokumenti

Vangažu vidusskolas darbu reglamentējošie dokumenti

Vangažu vidusskolas nolikums šeit

Vangažu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums šeit

Vangažu vidusskolas attīstības plāns šeit

Vangažu vidusskolas gada plāns šeit

Vangažu vidusskolas audzināšans darba programma šeit

Vangažu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi šeit

Darba kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai šeit

Noteikumi par uzvedību un dalību stundās attālinātajā mācību procesā šeit

Vangažu vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeitPD_tēmas_Isem un PD_tēmas_IIsem

Vangažu vidusskolas Skolas padomes reglaments šeit

Vangažu vidusskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība šeit

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo šeit

Vangažu vidusskolas pagarinātās dienas grupas darba kārtība šeit

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Vangažu vidusskolas 10. klasē šeit

Vangažu vidusskolas pirmsskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība šeit 

Kārtība, kādā veic pirmsskolas izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu šeit

Skip to content