Iesniegums 1.klasē

Iesniegums 1. kl. skolēniem docx, vai pdf

Ar š.g. 1.martu Ropažu novada vispārizglītojošajās skolās tiek uzsākta pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē 2024./2025.m.g. un turpinās līdz maija pēdējai darba dienai. Gadījumā, ja klašu komplekti nav pilnībā piepildīti, uzņemšana turpinās līdz brīdim, kad klase ir nokomplektēta.
Ropažu novada pašvaldības dome 2024. gada 7. februārī pieņēmusi jaunus  saistošos  noteikumus Nr. 10/24 «Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs» (kuri stāsies spēkā pēc publicēšanas  Latvijas Vēstnesī) ,  t.sk. pārejas noteikumus attiecībā uz 2024./2025. mācību gadu.
Ņemiet vērā, ka pārejas noteikumos paredzētas izmaiņas uzņemšanai prioritārajā secībā. Prioritāri tiks uzņemti bērni, kur gan bērnam, gan vismaz vienam vecākam deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta.
Pieteikt bērnu skolā vecāks/likumiskais pārstāvis var elektroniski vai klātienē:
1) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, ierodoties Izglītības iestādē klātienē:
1.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu;
1.2. uzrāda bērna Vecāka apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
1.3. uzrāda Izglītības iestādes pārstāvim bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijai nepieciešamās informācijas ierakstu veikšanai;
1.4. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

2) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegšanai elektroniski:
2.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu – iesniegumu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu;
2.2. pievieno bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju;
2.3. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.
Minētie dokumenti jānosūta uz skolas e-pastu: [email protected] (elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā).

Skip to content