Moderna mācību vide sākas ar skolotāju…

Share this post on:

Moderna mācību vide sākas ar skolotāju,kurš ir gatavs apgūt tehnloģiju piedāvātās iespējas, šīs zināšanas izmantot kvalitatīvākam un šim gadsimtam atbilstošam mācību procesam.
Skolotāji mācību stundu procesā atrod laiku izmantot dažādas digitālās platformas, kas spēj nodrošināt dalību mācībās gan klātienes nodarbībās, gan virtuālās. Arī Vangažu vidusskolā skolotāji stundās izmanto dažādus digitālos tiešsaistes rīkus un darba procesā organizē video-konferences. Ir jāintegrē dažādi mācību priekšmeti ar tehnoloģijām, jo tas mūsdienās vairs nav atdalāms. Ātra un efektīva saziņa liecina par mūsdienīgu komunikāciju. Digitālā vide ļauj sadarboties, komunicēt un radīt. eTwinning projektu dalībnieki (2.-9.klašu skolēni) mācību laikā pilnveido prasmes IKT rīku izmantošanā (tiešsaistes platformas, mobilās aplikācijas, dažādas programmas). Paldies skolotājai Lāsmai Kaļabinai par videokonferences vadīšanu 2.klasei ar nacionālajiem projekta partneriem un Solvitai Vencjunai ar starptautisko partneru komunkāciju e-vidē. Digitālā vide piedāvā daudzveidīgas iespējas, atliek tās mācīties un izmantot.

Share this post on:
Skip to content